Menu
Your Cart


Kişisel Veriler Politikası

Nettoptan Medikal Kozmetik Kırtasiye Ltd. Şti. Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

 

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İnağzı Mahallesi Kilimli Yolu Caddesi No : 65/A Merkez ZONGULDAK adresinde mukim Nettoptan Medikal Kozmetik Kırtasiye Ltd. Şti. ("Şirketimiz” veya "negelse”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

 

 • İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

 • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;

 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları dahil iletişim bilgileriniz;

 • Ev ve işyeri adresi bilgileri dahil lokasyon bilgileriniz;

 • CV’niz ve diploma bilgileriniz dahil mesleki deneyim bilgileriniz;

 • Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları dahil özlük bilgileriniz;

 • CCTV dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız;

 • İcra bilgileri dahil hukuki işlem bilgileriniz;

 • Müşteri siparişleri, talep ve şikayet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz;

 • Ziyaretçi giriş ve çıkış kayıtları, kamera kayıtları dahil fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz;

 • IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;

 • Banka kartı, kredi kartı, IBAN bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;

 • Kullanım alışkanlıklarınız, geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz ve çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz;

 • Adli sicil kaydı bilgisi dahil ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz.

 • Kan grubu bilgisi, sağlık raporunda belirtilen bilgiler, engellilik durum bilgileri dahil sağlık bilgileriniz.

 

 • Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

 

 • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerimizin yürütülmesi,

 • Ürün ve/veya hizmet satın alım süreçlerimizin yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri süreçlerimizin yürütülmesi,

 • Müşteri iade ve değişim talebi süreçlerimizin yönetilmesi,

 • Müşteri talep ve şikayetlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiği takdirde iletişime geçilmesi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve anketlerin yürütülmesi,

 • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,

 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlere mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi,

 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,

 • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. 

 • Pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerimizin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,

 • Tedarikçi, iş ortağı ve diğer üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler ve teknik şartnamelere uygun olarak faaliyetlerimizin yürütülmesi ve yükümlülüklerimizin ifa edilmesi,

 • Sevkiyat teslimatlarımızın yapılması,

 • Tedarikçilere yönelik performans yönetimi süreçlerimizin yürütülmesi,

 • Nakit toplama hizmetini veren personellerin firma çalışanı olduğunun ispat edilmesi,

 • Mağaza açılışları, kapanışları ve nakil işlemlerimizin yürütülmesi,

 • Mağaza, merkez ve depolarının kira süreçlerinin yürütülmesi ve kira sözleşmelerimizin takip edilmesi,

 • Hizmet, bakım, onarım, denetleme işlerimizin yürütülmesi,

 • Araç tamiri ve bakımı süreçlerimizin yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,

 • Şirket tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması,

 • Teminat mektuplarımızın takibinin yapılması,

 • Bağımsız denetimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve sürecin yönetilmesi,

 • Bina ve tesislerimizin ve mağazalarımızın fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarımızın oluşturulması ve takibinin sağlanması,

 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi.

 

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 

 • E-posta, SMS, kartvizitler,

 • Telefon, Faks,

 • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),

 • Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,

 • Fiziki form,

 • İnternet sitemiz,

 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,

 • Yüz yüze görüşmeler,

 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

 

 • İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işliyoruz.

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, şirket temsilcisi ve vekili ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

 

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.